Svenska Pistolskytteförbundet - 2013Måndag 25/11
NYHETSBREV 4/2013


Som framgick av förra Nyhetsbrevet lyckades Förbundet få in en debattartikel på Brännpunkt i SvD:s nätupplaga.
Artikeln har väckt uppmärksamhet. Den klarar ut att det inte är våra idrottsredskap utan illegala vapen, oftast
insmugglade, som används av kriminella vid de numera vanliga skjutningarna på gator och torg. Reaktionerna har
i huvudsak varit positiva.

Problemen vi har med tillståndsenheterna, främst i Västra Götaland och Norrbotten, kan härledas till att det i
Vapenlagen 2 kap 6 anges att det fordras synnerliga skäl för tillstånd att inneha enhandsvapen. Detta infördes i
Vapenkungörelsen 1934. Syftet var att hindra den tidens politiska extremiströrelser att beväpna sig på laglig väg.
Syftet var aldrig att begränsa innehav av enhandsvapen för seriösa idrottsliga ändamål. Begreppet "synnerliga skäl"
är ett juridiskt kraftuttryck som säger att det ska vara fråga om sällsynta undantagsfall. Begreppet har lett domstolarna fel.
Det ursprungliga syftet är inte längre relevant och begreppets aktuella tillämpning har på sina håll gett helt orimliga beslut.

Förbundet vill att begreppet mönstras ut ur VL och att det i stället anges vilka kriterier som ska gälla för att
få tillstånd att inneha enhandsvapen. Dessa kriterier kan i vapenlagstiftningen kallas "särskilda skäl".
Vapenutredningen 1998 föreslog en sådan lösning men fick tyvärr inte gehör för sitt förslag. Därför har begreppet
"synnerliga skäl" fått en framträdande roll i de kontakter Förbundet haft med berörda beslutsfattare i frågan.

Den 15 oktober uppvaktade Förbundet statssekreteraren i Justitiedepartementet Martin Valfridsson. Våra representanter
Stefan Kristiansson och Mike Winnerstig fick då tillfälle att lägga fram våra synpunkter, främst avseende begreppet
"synnerliga skäl". Våra representanter upplevde mötet som positivt och Mike Winnerstig har skrivit en särskild artikel om mötet i NP/4 2013.

Den 19 november sände vi tillsammans med Svenska Svartkruts Skytte Federationen och IPSC Sverige en gemensam
skrivelse till Justitieministern angående Avskaffande av begreppet "synnerliga skäl" i Vapenlagen. Skrivelsen
finns utlagd på Förbundets hemsida. Svenska Skyttesportförbundet har denna gång valt att gå in med en egen skrivelse
för att kunna belysa vissa, i sammanhanget organisationsspecifika frågor.

Vidare har vi haft kontakt med riksdagsledamöter som intresserat sig för vapenlagstiftningen.

Vapenutredningen (SOU 2013:7) föreslog att de nya reglerna skulle börja gälla den 1 juli 2014. Nyligen har dock
regeringen gett tilläggsdirektiv i vapenfrågor till den sittande utredningen om organiserad brottslighet.
Det är därför möjligt att regeringen avvaktar den utredningen tidsperspektivet kommer då snarare att bli den
1 januari 2015. Men vill regeringen få en snabb lagstiftning på vapenutredningens förslag (med tyngdpunkt på
skärpta straff för vapenbrott) så kan det komma en remiss till lagrådet ganska snart. Därefter proposition och
riksdagsbehandling på vårkanten. Regeringen beslutar senare om ändringar i vapenförordningen och ger RPS uppdrag
att utforma detaljerna i föreskrifter och allmänna råd.

Polismyndigheten i Norrbotten har efter avslag på ansökan om förlängd licens krävt att sökanden inom en vecka
efter delgivning ska lämna in sina vapen till myndigheten för skrotning. Alternativet var anmälan för vapenbrott.

Pistolskytten klagade bland annat på skrotningen och begärde att den skulle hävas, vilket förvaltningsrätten inte gjorde.
Den frågan gick snabbt vidare till kammarrätten, som konstaterade att polismyndigheten saknade författningsstöd för att
begära in vapen för skrotning. Förvaltningsrättens beslut upphävdes. Kammarrättens beslut finns på hemsidan.

Slutsatsen av kammarrättens beslut är alltså att polismyndigheten inte kan hota med skrotning om begäran om förlängd
licens har lämnats in i tid. Däremot är det osäkert om det stoppar alla krav på inlämning av vapen. Vi hävdar med stöd av
VL 7 kap 1 att man, när beslut om avslag vunnit laga kraft, har tre månader på sig att avyttra vapnet. Vapenutredningen
föreslår också, på begäran av Förbundet, en utvidgning av den rätten till att omfatta även brukande av vapnet fram tills
beslutet vunnit laga kraft. Omhändertagande av vapen på grund av missbruk och liknande berörs självklart inte av dessa regler.

Med skyttehälsningar och tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt år

Mats Stoltz

mats.stoltz@pistolskytteforbundet.se