Skytteklassindelning

Klass 1

År 1 är det år som skytten är nybörjare och uppfyller fordringarna för bronsmärket, tar pistolskyttekort mm.
År 2 är skytten bronsmärkesskytt och uppfyller fordringarna för silvermärket.
År 3 är skytten silvermärkesskytt och uppfyller fordringarna för guldmärket.
År 4 är skytten normalt guldmärkesskytt (klass 2). Detta är den kortaste tid enligt nuvarande bestämmelser för en skytt att bli klass 2 skytt.
Tre år bedöms också vara en rimlig längsta tid att vara kvar i klass 1. Den som inte klarar fordringarna för guldmärket kan dock kvarstå i klass 1 längre tid.
I klass 1 ingår nybörjarskyttar, skyttar utan märke (1u), bronsskyttar (1b) och silver- skyttar (1s) enligt följande: * Skytt som under innevarande år erövrat bronsmärket och genomgått föreskriven utbildning för Pistolskyttekortet (klass 1u nybörjarskytt).

* Skytt som ett tidigare kalenderår uppfyllt fordringarna för pistolskyttemärket i brons (klass 1 b bronsskytt).

* Skytt som ett tidigare kalenderår uppfyllt fordringarna för pistolskyttemärket i?silver (klass 1s silverskytt).

Klasserna 1u, 1b och 1s förekommer främst vid Förbundets "RIKSTÄVLING MED PISTOL PÅ HEMORTENS BANOR".

Klassen benämns A 1, B 1, C 1, R 1 respektive Dam 1 (eventuellt med tillägg av märkesklass u, b eller s).

Om skytten frivilligt vill tävla i klass 2 innan 3 år och denne uppfyllt guldmärkesfordringarna är detta möjligt om föreningen också bedömer det lämpligt.

Klass 1 skytt som uppfyllt kraven kan frivilligt flyttas upp till klass 3. Beslutet fattas av skytten i samverkan med föreningen senast vid årets ingång. Väljs klass 3 skall skytten
tillhöra denna klass hela året (på alla tävlingar)
och rapporteras som riksmästare. Sådan skytt kan sedan inte återgå till klass 1.

Observera! att endast en märkesvalör kan erövras per år. Skytt som erövrat guldmärket flyttas upp till klass 2.

Klass 2

I klass 2 ingår:
Skytt som under ett tidigare kalenderår som silverskytt (se klass 1 ovan) uppfyllt fordringarna för pistolskyttemärket i guld men föregående kalenderår
inte uppfyllt fordringarna för klass 3. Klassen benämns A 2, B 2, C 2, R 2 respektive Dam 2.

Klass 3 (Riksmästarklass)

I klass 3 riksmästarklass i fältskjutning ingår guldmärkesskytt som under närmast föregående år uppfyllt minst ett av nedanstående krav:

* Vid rikstävling, nationell-, landsdels- eller kretstävling i fältskjutning nått resultat lika med fordringarna för en standardmedalj i silver,
samt vid ytterligare en tävling, en standardmedalj i brons eller silver.

* Vid rikstävling, nationell-, landsdels- eller kretstävling i fältskjutning nått resultat lika med fordringarna för tre standardmedaljer i brons. * Vid SM i fältskjutning nått resultat lika med fordringarna för en standardmedalj i brons. Detta kvalifikationskrav gäller endast resultat uppnådda i öppen klass
, inte i dam-, junior- eller veteranklasserna. Riksmästare är normalt kvalificerad att delta i SM öppen klass. Med hänsyn till för- utsättningarna för arrangerande
krets kan förbundsstyrelsen tvingas att begränsa deltagarantalet. Klassen benämns A 3, B 3, C 3, R 3 respektive Dam 3.

Juniorklass

Skytt är junior till och med det år han/hon fyller 20 år.

* Att delta i juniorklass är frivilligt.

* I juniorklass tävlas med vapen kaliber .22, vapengrupp C.

* Herr- och damjuniorer tävlar i samma klass.

* Juniorklass ordnas vid riks-, nationell, landsdels- och kretstävling.

* För att få tävla i juniorklass krävs att skytten har genomfört godkänd utbildning ?för pistolskyttekortet. Junior kan alltså fritt välja att tävla i:

* Klass 1,2 eller 3 vilket som är tillämpligt, eller motsvarande damklass.

* Juniorklassen, även om han/hon meriterat sig för och tävlat i klass 2 eller riksmästarklassen.

Damklass

* Att delta i damklass är frivilligt.

* I damklass tävlas med vapen i kaliber .22, vapengrupp C.

* Klasstillhörighet enligt kompetens. Klasserna benämns Dam 1, Dam 2 och Dam 3. Dam, som under ett föregående år minst fyllt 55 år, äger rätt att tävla i veteranklass.

Veteranklasser (Vet Y och Vet Ä)

* Att delta i veteranklass är frivilligt.

* I veteranklass tävlas med vapen i kaliber .22, vapengrupp C.

* Veteranklass kan bestå av såväl herrar som damer. Vet Y är skytt i lägst klass 2 som under ett föregående år fyllt 55 år.
Vet ä är skytt i lägst klass 2 som under ett föregående år fyllt 65 år.


Läs mer märken och märkeskrav pä SPSF - Skjuthandboken - Medaljer, märken och plakette


Västgöta-Dals Pistolskyttekrets' Kretsmärke