Kretsmärket

Instiftat 1978 till Västgöta-Dals Pistolskyttekrets 25-års jubileum.
Reglerna omskrivna vad avser tillämpningsserierna och Förtjänst-täcken i januari 1995.

 1. Kretsmärket är av tre olika valörer: Brons, Silver och Guld (ev rent guld) och kan erövras enligt följande bestämmelser.
 2. För att vara berättigad att avlägga prov för Kretsmärket måste skytt tillhöra förening inom Västgöta-Dals Pistolskyttekrets och inneha pistolskyttemärket i guld.
 3. För erhållande av Kretsmärket gäller de av Svenska Pistolskytteförbundet fastställda bestämmelser för Pistolskyttemärket med undantag av skjutmomentet, som är
    A) Att i fem (5) precisionserier ha uppnått i varje serie minst 47 poeng.
    B) Att i fem (5) tillämpningsserier om 6 skott fått 6 träff under en skjuttid av 9 sekunder per serie.
 4. Skytt som under 3 respektive 6 och 9 år oavsett om i följd eller ej uppfyller dessa fordringar erhåller Kretsmärket i Brons, Silver och Guld.
 5. Uppgift om skyttar, som under året uppfyllt prov för Kretsmärket, skall vara kretssekreteraren tillhanda senast den 15 januari året efter det då proven gjordes.
 6. Kretsmärket förses med löpande nummer inom varje valör och allt efter som de erövras registreras på innehavaren.
 7. Kretsmärket löses till fastställt pris.

Bestämmelserna om utdelning av Kretsmärket som förtjänst-tecken utgår.
Dessa ändrade bestämmelser fastställda vid styrelsemöte 14 februari 1995.